مجله مدیریت فراگیر

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول نشریه:

دکتر فرشته داوری:

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی، مرکز تحقیقات طب اورژانس، بیمارستان الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

سردبیر:

دکتر عبدالمحمد طاهری:

دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

جانشین سردبیر: دکتر فرشته داوری

مدیرداخلی: دکتر نفیسه رفیعی

کارشناس مسؤول نشریه: حمیده خرّم: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

هیأت تحریریه

دکتر محمدحسین یارمحمدیان:

استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

 دکتر خلیل علی محمد زاده:

 

دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

دکتر مهدی نصر اصفهانی:

استادیار گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر محمدرضا رضایتمند:

استادیار گروه مدیریت اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر سجاد دلاوری:

استادیار، دکترای سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

ناهید توکلی:

دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر نفیسه رفیعی:

دکترای مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی، عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران

اعظم قویدل:

عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

دکتر رسول گلکار:

دکترای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر مینا مستحفظیان:

دکترای تربیت بدنی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران