بررسی رابطه‌ ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی ‌روان‌شناختی در دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه اصفهان

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

شیما جزینی شیوا جزینی

چکیده

زمینه و هدف: ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان دانشگاه، یکی از عوامل کلیدی و مهم محسوب می‌شود. حمایت اجتماعی ادراک شده به دانشجویان کمک می‌کند تا احساس خود ارزشمندی کنند و شرایط توسعه توانایی‌ها و شایستگی‌های آن‌ها را فراهم سازند. هدف این مطالعه، بررسی رابطه‌ ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی ‌روان شناختی در دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه اصفهان بود.


مواد و روش‌ها‌: پژوهش حاضر از نظر ماهیت کمی، از نظر میزان و کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 1396-1395 است که از کل 4469 نفر، تعداد، 351 نفر با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم به عنوان نمونه بررسی شدند. ابزار اصلی گردآواری داده‌ها، پرسش‌نامه‌های حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی روان‌شناختی بود که پایایی آن‌ها در همه قسمت‌ها مطلوب برآورده شده است. بعد از گردآوری داده‌های حاصل از پرسش‌نامه‌ها و اختصاص نمره به مقیاس، به منظور کمی نمودن داده‌ها، تمامی اطلاعات مندرج در پرسش‌نامه‌ها به تفکیک متغیرهای جمعیت‌شناختی، وارد نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 21 و تحلیل معادلات ساختاری (Lisrel) گردید. سپس از روش‌های آمار توصیفی و جهت نرمال بودن داده‌ها از طریق آزمون کلموگروف- اسمیرنف مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از آزمون‌های پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، تحلیل واریانس و مدل‌سازی معادله‌های ساختاری استفاده شد.


یافته‌ها: در این پژوهش، ضریب معنی‌داری فرضیه‌های پژوهش، بالاتر از 1/96 به دست آمد. بنابراین فرضیه‌های پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. همچنین مقدار برازش کلی مدل مفهومی پژوهش، برازش خوبی را نشان می‌دهد یعنی اینکه مدل مفهومی پژوهش به جامعه واقعی نزدیک است.


نتیجه‎گیری: نتایج نشان داد، سهم کلی پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی، بر اساس سه متغیر حمایت خانواده، حمایت دوستان و حمایت افراد مهم، معنی‌دار مي‌باشد. همچنین بین ابعاد حمایت ‌اجتماعی ادراک‌ شده با بهزیستی ‌روان‌شناختی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد، یعنی با افزایش حمایت اجتماعی ادراک شده، بهزیستی روان‌شناختی نیز افزایش می‌یابد.


کلید واژه‌ها: بهزیستی روان‌شناختی، حمایت اجتماعی، دانشجویان کارشناسی ارشد

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . بررسی رابطه‌ ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی ‌روان‌شناختی در دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه اصفهان. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 16آوریل2020 [ارجاع شده 26سپتامبر2023];:21-9. Available from: http://www.wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/175
نوع مقاله
مقاله پژوهشی