ارتباط رضایت‌مندی با تمایل حضور مجدد مشتریان در باشگاه‌های ایروبیک: مطالعه باشگاه‌های ایروبیک زنان مشهد

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سمیه افچنگی حسین کردلو

چکیده

زمینه و هدف: بازاریابی، یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان‌های ورزشی است. در این میان رضایت‌مندی مشتری به عنوان نقطه آغاز برقراری یک رابطه طولانی‌مدت مابین مشتری و سازمان است. این مسأله، ذهن اکثر بازاریابان حوزه ورزش را به خود مشغول کرده که بر چه مؤلفه‌هایی از رضایت‌مندی بیشتر تمرکز کرده تا در دراز‌مدت مشتری را حفظ و در نهایت سودآوری مالی را افزایش دهند. لذا در این پژوهش به پیش‌بینی تمایل حضور مجدد مشتریان باشگاه‌های ایروبیک توسط مؤلفه‌های رضایت‌مندی پرداخته شده است.


مواد و روش‌ها‌: مطالعه حاضر کاربردی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی انجام گرفت. به این منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد 300 پرسش‌نامه توسط مشتریان باشگاه‌های ایروبیک شهر مشهد تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت جمع‌آوری داده‌های پژوهش از دو پرسش‌نامه رضایت‌مندی و تمایل حضور مجدد لیم (Lim) استفاده شد.


یافته‌ها: یافته‌های مطالعه بیانگر این است که تمامی مؤلفه‌های رضایت‌مندی، پیش‌بین معنی‌داری برای تمایل حضور مشتریان بودند. از بین مؤلفه‌های رضایت‌مندی، تجهیزات (305/0) بيشترین و ترويج (060/0) کمترین پیش‌بین را برای تمایل حضور مشتریان تبیین نمودند. 


نتیجه‎گیری: با توجه به یافته‌های این مطالعه، ضروری است که به کیفیت خدمات ارائه شده در باشگاه توجه شود، از سوی دیگر باید از تجهیزاتی استفاده شود که مورد توجه و علاقه مشتریان باشد به‌طوری که بتواند مشتریان را برای حضور مجدد در باشگاه ترغیب نماید.


کلید واژه‌ها: بازاریابی خدمات، رضایت‌مندی، تمایل حضور مشتری، باشگاه‌های ورزشی

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . ارتباط رضایت‌مندی با تمایل حضور مجدد مشتریان در باشگاه‌های ایروبیک: مطالعه باشگاه‌های ایروبیک زنان مشهد. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 26سپتامبر2017 [ارجاع شده 30می2023];:157-65. Available from: http://www.wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/70
نوع مقاله
مقاله پژوهشی