بررسی رابطه بین حمایت سازمانی، رهبری اخلاقی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرکرد

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ستار صادقی ده چشمه حجت اله مرادی پردنجا شهناز نگهبان

چکیده

زمینه و هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه‌ بین حمایت سازمانی و رهبری اخلاقی با رفتارهای شهروندی سازمانی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرکرد به مرحله اجرا درآمد.


مواد و روش‌ها: روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرکرد مشتمل بر 480 نفر بود. با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان، تعداد 213 نفر به شیوه تصادفی ساده و بر اساس اسامی ثبت شده در بخش کارگزینی سازمان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مطالعه شامل پرسش‌نامه 16 سؤالی حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران، پرسش‌نامه 11 سؤالی رهبري اخلاقي راولد و پرسش‌نامه رفتار شهروندی لی و آلن بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده‏های مطالعه در سطح توصیفی از میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و درصد فراوانی و در سطح استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون، ضریب تعیین و آزمون رگرسیون گام به گام استفاده شد.


یافته ها: بین حمایت سازمانی و رهبری اخلاقی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد (01/0 > p value). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد عوامل حمایت سازمانی و رهبری اخلاقی توانسته‌اند به‌صورت معنی‌داری تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را پیش‌بینی کنند.


نتیجه‎گیری: کارکنان در مورد رفتارهایی که از سوی سازمان و همکارانشان سر می‌زند واکنش متقابل انجام می‌دهند و زمانی که به ارزش‌های انسانی آنها احترام گذاشته می‌شود، آنان نیز حاضر به فداکاری برای سازمان و همکارانشان می‌شوند و دست به رفتارهای شهروندی می‌زنند.


کلید واژه‌ها: حمایت سازمانی، رهبری اخلاقی، رفتارهای شهروندی سازمانی، شهرکرد، آموزش

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, , . بررسی رابطه بین حمایت سازمانی، رهبری اخلاقی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرکرد. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 26سپتامبر2017 [ارجاع شده 30می2023];:182-90. Available from: http://www.wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/71
نوع مقاله
مقاله پژوهشی