بررسی وضعیت هوش اخلاقی و عوامل مؤثر بر آن در معلمان اردبیل (مورد مطالعه: شهرستان بیله سوار)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

خدیجه آذر وحید عطایی

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش، تعیین وضعیت هوش اخلاقی و مؤلفه‌های آن در معلمان آموزش و پرورش شهرستان بیله‌سوار استان اردبیل در سال 95-1394 بوده است.


مواد و روش‌ها‌: این مطالعه از نوع توصیفی و برحسب هدف، کاربردی است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معلمان زن و مرد به تعداد 386 نفر که بر اساس جدول مورگان، نمونه‌ای به حجم 190 نفر، به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردید. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه استاندارد هوش اخلاقی Lennick و Keil استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 مورد تحلیل قرار گرفتند.


یافته‌ها: هوش اخلاقی معلمان بیشتر از میانگین نظری بود، همچنین آزمونt  گروه‌های مستقل نشان داد که بین هوش اخلاقی و مؤلفه‌های آنان در مردان و زنان تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. 


نتیجه‎گیری: به‌طور کلی دستاوردهای این تحقیق نشان می دهد که اگر معلمان به مبانی اخلاقی پایبندی بیشتری داشته باشند، رفتارهایی مثل درست کاری، مسئولیت پذیری، دلسوزی و گذشت در میانشان ترویج پیدا می‌کند و احساس ارزشمند بودن در آنها ارتقاء خواهد یافت.


کلید واژه‌ها: اخلاق، هوش اخلاقی و مولفه های آن، معلمان

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . بررسی وضعیت هوش اخلاقی و عوامل مؤثر بر آن در معلمان اردبیل (مورد مطالعه: شهرستان بیله سوار). مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 26سپتامبر2017 [ارجاع شده 30می2023];:212-9. Available from: http://www.wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/72
نوع مقاله
مقاله موردی