ارزيابي عملكرد حوزه ستادي معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي همدان بر اساس مدل EFQM

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سعید شهابی نیا مريم عسگري‌نيا مجيد بالايي علي لاهوتيان شايسته تقوي سبزواري نيره بخشيان غلامرضا کرمی

چکیده

زمینه و هدف: بنياد اروپايي مديريت کيفيت، مدل EFQM (European foundation of quality management) را براي تعيين ميزان رشد و تعالي سازمان و ترسيم راه رسيدن به تعالي سازماني تدوين کرده است. ارزيابي عملکرد بر اساس مدل EFQM، براي مديران اين امكان را فراهم مي‌آورد تا بتوانند در مسير تعالي گام برداشته، وضعيت سازمان خود را شناسايي و بر اساس يافته‌هاي حاصل شده، نسبت به بهبود وضعيت آن اقدام نمایند. هدف اصلی این پژوهش، ارزيابي عملكرد حوزه ستادي معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشكي همدان بر اساس مدل EFQM بود.


مواد و روش‌ها‌: اين مطالعه از نوع توصيفي- مقطعي بود که در سال 1393 در حوزه ستادي معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي همدان انجام شد.


یافته‌ها: اين معاونت از نظر معيارهاي الگوي سرآمدي در وضعيت نسبتاً مطلوبي قرار گرفته است. پراکندگي معيارها در حوزه توانمندسازها (تفاوت کمترين و بيشترين درصدها در حدود 8 درصد) و نتايج (تفاوت کمترين و بيشترين درصدها در حدود 6 درصد)، نشان دهنده همتراز بودن نسبي متغيرهاي مذکور در اين معاونت مي‌باشد. در عين حال در حوزه توانمندسازها، معيار کارکنان و در حوزه نتايج، معيار نتايج کارکنان حائز کمترين امتياز شدند که نيازمند برنامه‌ريزي و توجه مديران مي‌باشد. 


نتیجه‎گیری: حوزه كاركنان در بخش معاونت توسعه نيروي انساني، نسبت به ساير حوزه‌ها نيازمند برنامه‌ريزي و توجه خاص مديران است و استفاده از کارشناسان اين حوزه مي‌تواند راهکارهاي کارآمد و مؤثري را به منظور آشنايي مديران و کارکنان با مقوله مسؤوليت اجتماعي و ارتقای آن در سازمان ارايه نماید.


کلید واژه‌ها: ارزيابي عملکرد، مدل EFQM، معاونت توسعه مديريت و منابع علوم پزشکي همدان

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, , , , , , . ارزيابي عملكرد حوزه ستادي معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي همدان بر اساس مدل EFQM. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 9اکتبر2017 [ارجاع شده 30می2023];:200-11. Available from: http://www.wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/75
نوع مقاله
مقاله پژوهشی