تحلیل فضایی مشارکت شهروندان در مدیریت پسماندهای خانگی (مطالعه موردی: شهر گرگان)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

فضل‌اله اسمعیلی مهدی خداداد

چکیده

زمینه و هدف: مشاركت مردمي و همكاري آنان در تفكيك پسماند خانگی مي‌تواند گامي مهم براي رسيدن به مديريت بهتر شهر باشد. در واقع مديريت پسماندها بدون مشاركت شهروندان، كاري سخت و پرهزينه است. لذا در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی مشارکت شهروندان، در مدیریت پسماندهای خانگی در مناطق سه‌گانه شهر گرگان انجام شده است.


مواد و روش‌ها‌: پژوهش حاضر به لحاظ ماهيت از نوع توصیفی- تحلیلی و به لحاظ اجرا از نوع پیمایشي و به لحاظ روش جمع‌آوري داده‌ها از نوع میدانی می‌باشد. جامعه مورد مطالعه شامل شهروندان گرگان در سه منطقه شهری می‌باشند که با استفاده از روش کوکران، تعداد 258 نفر انتخاب و پرسش‌نامه به صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع شد.


یافته‌ها: در این پژوهش داده‌ها در دو گروه مدیریت پسماند خانگی و مدیریت در کاهش پسماند خانگی تقسیم شده‌اند که نتایج به دست آمده از آزمون کروسکال والیس، نشان دهنده بیشترین سطح مشارکت در مدیریت پسماند خانگی در منطقه 2 شهر گرگان با میانگین 91/2 بود. همچنین در رابطه با کاهش تولید زباله در محدوده مورد مطالعه، نتایج نشان داد منطقه 1، دارای بیشترین مشارکت در کاهش زباله خانگی با میانگین 06/3 می‌باشد. 


نتیجه‎گیری: بر اساس یافته‌های حاصل از پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که آگاه ساختن مردم از آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، و مشارکت آنها در مدیریت پسماندهای شهری می‌تواند تا حد زیادی از هزینه‌های اقتصادی آن‌ کاسته و این نکته حضور مردم را پررنگ‌تر می‌نماید. همکاری مردم در فرایند تفکیک از مبدأ، صرفه‌های‌ اقتصادی فراوانی را برای بخش خصوصی و مدیریت دولتی‌ به همراه خواهد داشت.


کلید واژه‌ها: پسماند خانگی، مشارکت شهروندان، شهر گرگان

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . تحلیل فضایی مشارکت شهروندان در مدیریت پسماندهای خانگی (مطالعه موردی: شهر گرگان). مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 26سپتامبر2017 [ارجاع شده 30می2023];:220-3. Available from: http://www.wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/77
نوع مقاله
مقاله موردی