تأثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف‌آباد

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

فرشته داوری حسین‌علی رستگاری

چکیده

زمینه و هدف: کیفیت زندگی کاری به عنوان رویکردی که موجب همسویی کارکنان و سازمان می‌شود، یکی از موضوعات مهم هر سازمان است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد از توابع استان اصفهان انجام شد.


مواد و روش‌ها‌: روش پژوهش از نوع میدانی با استفاده از پرسش‌نامه بود. حجم نمونه پس از برآورد آماری محاسبه و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی نمونه‌ای متناسب باجامعه آماری پژوهش 210 = n انتخاب گردید. در این پژوهش از پرسش‌نامه‌ای شامل سه بخش دموگرافیک یا جمعیتی پاسخگویان، سؤالات مربوط به سنجش کیفیت زندگی کاری (با استفاده از الگوی 8 عاملی والتون) و سؤالات مربوط به سنجش عملکرد (با استفاده از مدل 7 عاملی Achieve)؛ استفاده گردید. ضریب پایایی این آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ 95 درصد برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.


یافته‌ها: همبستگی معنی‌داری بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و شهرستان نجف‌آباد وجود دارد (05/0 < p value). جهت رابطه نیز نشان می‌دهد که بین دو متغیر، همبستگی مثبت وجود داشته و با افزایش کیفیت زندگی کاری میزان عملکرد نیز افزایش می‌یابد. همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره نشان می‌دهد از بین کلیه متغیرهای مستقل فقط متغیرهای پرداخت منصفانه، توسعه قابلیت‌های انسانی، یکپارچگی و انسجام، قانون‌گرایی و وابستگی اجتماعی با عملکرد دارای رابطه معنی‌دار می‌باشند. 


نتیجه‎گیری: وجود هر یک از عامل‌های مربوط به کیفیت زندگی کارکنان، موجب رضایت شغلی، تعهد سازمانی و بهبود عملکرد کارکنان و سازمان می‌شود.


کلید واژه‌ها: کیفیت زندگی کاری، عملکرد، مدیریت منابع انسانی، شبکه بهداشت و درمان نجف‌آباد

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . تأثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف‌آباد. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 26سپتامبر2017 [ارجاع شده 30می2023];:191-9. Available from: http://www.wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/79
نوع مقاله
مقاله پژوهشی