[1]
و 2020. بررسی رابطه‌ ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی ‌روان‌شناختی در دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه اصفهان. مجله مدیریت فراگیر. (آوریل 2020), 21-29.