, , و . 2021. “بررسی تأثیر هوش اخلاقی بر اخلاق حرفه‌ای مدیران با تأکید بر نقش تعدیل‌گری جنسیت در بین مدیران زن”. مجله مدیریت فراگیر, می, 30-39. http://www.wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/195.