و (2020) “بررسی نقش میانجی درک از شخصیت سالم سازمانی در رابطه‌ بین شادی کارکنان در محیط کار و رفتار سکوت در میان کارکنان دانشگاه”, مجله مدیریت فراگیر, صص 1-12. قابل دسترس در: http://www.wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/178 (دسترسی: 21مارس2023).