و (2020) “بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی دبیران آموزش و پرورش”, مجله مدیریت فراگیر, صص 13-20. قابل دسترس در: http://www.wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/183 (دسترسی: 21مارس2023).