, و (2021) “بررسی تأثیر هوش اخلاقی بر اخلاق حرفه‌ای مدیران با تأکید بر نقش تعدیل‌گری جنسیت در بین مدیران زن”, مجله مدیریت فراگیر, صص 30-39. قابل دسترس در: http://www.wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/195 (دسترسی: 21مارس2023).