[1]
و , “بررسی رابطه‌ ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی ‌روان‌شناختی در دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه اصفهان”, مجله مدیریت فراگیر, صص 21-29, آوریل 2020.