[1]
و , “بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی دبیران آموزش و پرورش”, مجله مدیریت فراگیر, صص 13-20, ژوئن 2020.