, و . “بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی دبیران آموزش و پرورش”. مجله مدیریت فراگیر, June 2020, صص 13-20, http://www.wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/183.