, , و . “بررسی تأثیر هوش اخلاقی بر اخلاق حرفه‌ای مدیران با تأکید بر نقش تعدیل‌گری جنسیت در بین مدیران زن”. مجله مدیریت فراگیر, May 2021, صص 30-39, http://www.wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/195.