1.
, . بررسی نقش میانجی درک از شخصیت سالم سازمانی در رابطه‌ بین شادی کارکنان در محیط کار و رفتار سکوت در میان کارکنان دانشگاه. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 6اکتبر2020 [ارجاع شده 21مارس2023];:1-2. Available from: http://www.wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/178