1.
, . بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی دبیران آموزش و پرورش. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 18ژوئن2020 [ارجاع شده 21مارس2023];:13-0. Available from: http://www.wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/183